Eek auksjon - Logo

Budgivning

 

Ønsker du å delta i budgivningen i salen må du registrere deg og få tildelt et budnummer. Registreringen foregår på auksjonsdagen og under selve auksjonen.

Bud avgis med budnummeret slik at dette er godt synlig for auksjonarius. Normalt høynes budene ikke mer enn med 10 % pr. bud. Objektene selges i katalogens rekkefølge og vil vanligvis bli vist frem i salgslokalet. Noen objekter kan imidlertid være vanskelig å vise frem, for eksempel store møbler.

Bud avgjøres av auksjonarius, som godtar bud både fra fremmøtte, telefonbudgivere og skriftlige forhåndsbud. Auksjonarius kan også avvise bud. Kjøpere som får tilslag bes vennligst å forsikre seg om at spaden tydelig kan sees av auksjonarius.

Du må være spesielt oppmerksom på at auksjonarius vil gjenta budnummeret etter klubbenedslag. Det er da viktig å merke seg at det virkelig er ditt budnummer som auksjonarius angir som kjøperen.

Kommer det bud etter at hammeren er falt, kan det ikke tas i betraktning. Viser det seg at to eller flere har avgitt høyeste bud, eller det oppstår tvist om bud, kan budgivningen gjenopptas av auksjonarius.

 

Forhåndsbud

 

Det er anledning til å avgi et skriftlig forhåndsbud dersom du ikke har anledning til å være tilstede ved selve auksjonen. Vi byr så på dine vegne, om nødvendig opp til angitt høyeste beløp.

Forhåndsbud behandles fortrolig og må være innlevert/oss i hende senest kl 16.00 dagen før auksjonen. Skjema for innkjøpsoppdrag finnes bak i katalogen. Forhåndsbud kan også legges inn via internett. Bud må legges inn med fullt navn, adresse og e-post. Bud må være innkommet senest kl. 10.00 på auksjonsdagen.

Eek er ikke ansvarlig for eventuelle feil som gjøres i forbindelse med innkjøpsoppdraget.

Dersom det har innkommet flere identiske bud eller bud i salen er identiske med forhåndsbud, vil budgiveren i salen bli prioritert, dernest det forhåndsbudet som har innkommet forretningen først.

 

Budgivning på telefon

 

Budgivning på telefon må avtales senest kl. 16.00 dagen før auksjonen. Telefonbudgiveren vil bli ringt opp av vårt personale rett før det aktuelle katalognummer ropes ut.

Eek kan ikke holdes ansvarlig for feil som gjøres i forbindelse med telefonbudgivningen.

Da antall telefonlinjer er begrenset, må de som ønsker å være med på telefon ha som intensjon å by opp til 90 % av laveste vurdering.

 

Nye regler på kunstneravgiften.

Stortinget har vedtatt endringer i kunstavgiftsloven og åndsverkssloven med virkning fra 01.01.2007. Dette er gjort for å følge EU-direktivet om følgerett, og medfører at en del av avgiften som innkreves ved kunstsalg skal tilfalle opphavsmannen (kunstneren eller dennes arving).

Det er ikke avgift på verk som har hammerslag på mindre enn 2000 kr. Avgiften øker til 5%. Avgiftsgrunnlaget er utvidet slik at også fotografisk kunst og kunsthåndverk vil være avgiftspliktig.